Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Exxon Mobil

Houston, USA